Zorg voor de leerling

In het onderwijs moet iedere leerling zich optimaal kunnen ontwikkelen. Die zorg voor de leerling wordt binnen de school geregeld, bijvoorbeeld door persoonlijke begeleiding van een mentor in het voortgezet onderwijs. Maar de school kan dit niet alleen en wordt daarom soms ondersteund door externe organisaties.

Vanaf het vierde jaar neemt de schoolarts de medische zorg voor een kind over van het consultatiebureau. Tijdens de basisschool wordt een kind twee of drie maal uitgenodigd voor een bezoek aan de schoolarts. Naast een medische controle let de schoolarts ook op sociaal-emotionele ontwikkeling, de motoriek, spraak, gehoor en hij geeft bijvoorbeeld advies over gezonde voeding en veiligheid. De schoolarts behandelt een kind niet zelf, maar verwijst, indien nodig, door naar de huisarts, de jeugdhulpverlening of specialisten als logopedisten en orthopedagogen.

Deze schoolartsen werden begin twintigste eeuw voor het eerst aangesteld. Zij moesten afwijkingen en ziektes vroegtijdig signaleren en behandelen. Hygiëne was toentertijd namelijk een belangrijk punt van aandacht, óók in het onderwijs. De onderwijzer controleerde bijvoorbeeld de handen en de nagels van de leerlingen, deze dienden meerdere keren per dag gewassen worden. Op veel scholen hing achter in de klas een fonteintje. In deze periode werd ook voor het eerst schoolmelk uitgedeeld aan leerlingen. Veel kinderen waren ondervoed en hadden een gebrek aan calcium.

De zorg voor de leerling is meer dan alleen het lichamelijke en medische gedeelte. Er kan ook professionele hulp nodig zijn voor bijvoorbeeld leerachterstanden, als er vroegtijdige schooluitval dreigt, of wanneer er gedragsproblemen zijn. In overleg met de ouders wordt dan het Zorg Advies Team (ZAT) ingeschakeld. Dit team bestaat uit personeel van de school dat zich met leerlingenzorg bezighoudt, maar ook uit medewerkers van buiten de school zoals de leerplichtambtenaar, medewerkers van Bureau Jeugdzorg, medewerkers van de schooladviesdienst en de traditionele schoolarts.

Uitgelicht

De bekostiging van de zorg in het vmbo

Advies van de Onderwijsraad van 21 september 2000: De bekostiging van de zorg in het vmbo.

De Rugzak gewogen?

Advies van de Onderwijsraad van 21 november 2001: De rugzag gewogen? Over de bekostiging van WSNS, LGF en de gewichtenregeling basisonderwijs.

Hoe kan onderwijs meer betekenen voor jongeren?

Advies van de Onderwijsraad van 17 mei 2004: Hoe kan onderwijs meer betekenen voor jongeren? Kwalificatie, zorg en talentontwikkeling in samenwerking tussen onderwijs en andere jeugdvoorzieningen.

Duurzame Onderwijsrelaties

Advies van de Onderwijsraad van 19 oktober 2006: Duurzame onderwijsrelaties. Hoe kan partnerschap tussen de school en de omgeving verantwoord vorm krijgen?

Het onderwijs in Nederland; Verslag over het jaar 1948

Inspectie van het Onderwijs: Over tuberculosebestrijding
close