OVER ONS

Samenwerking
Deze website is tot stand gekomen door een samenwerkingsverband van drie instellingen: de Onderwijsraad, de Inspectie van het Onderwijs en het Nationaal Onderwijsmuseum. Hieronder vindt u nadere informatie over deze instellingen. Elk van deze organisaties heeft voor deze website een deel van haar erfgoed gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld.

 

Onderwijsraad

Logo van de OnderwijsraadDe Onderwijsraad is het adviesorgaan voor de regering
op het terrein van het onderwijs. De raad adviseert over
de hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving op het
gebied van het onderwijs. Hij neemt een onafhankelijke
positie in zowel ten opzichte van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en dat van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie, als ten opzichte van het
onderwijsveld. Niet alleen adviseert de raad - gevraagd
dan wel ongevraagd - de betrokken bewindslieden, maar
ook de Eerste en Tweede Kamer kunnen om advies vragen.
Ook gemeenten kunnen in speciale bij de wet geregelde
gevallen een beroep doen op de Onderwijsraad.

De raad telt ten minste acht en ten hoogste negentien leden. Zij worden bij Koninklijk Besluit op persoonlijke titel voor
een periode van maximaal vier jaar benoemd. Daarna kunnen zij twee maal worden herbenoemd. Zij zijn onafhankelijk en vertegenwoordigen geen belangengroepen. De leden van de raad worden benoemd vanwege hun deskundigheid en zijn afkomstig uit verschillende geledingen van de maatschappij (onderwijs, wetenschap, het openbaar bestuur).

Op deze website vindt u een selectie van de adviezen van de Onderwijsraad uit de periode 1919 tot 2009. Het zijn in hoofdzaak adviezen van enige omvang of importantie over beleid en wetgeving. Adviezen over wetstoepassing zijn in de regel niet opgenomen.

Jubileumboeken

  • Jubileumboek Onder "Wijzen" (PDF bestand, 46MB)
    In 1994 werd ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Onderwijsraad het boek Onder 'Wijzen' uitgegeven. Het is geschreven door Willem van der Ham, met medewerking van Wim van Holsteijn.
  • Jubileumboek De Onderwijsraad en de herziening van het adviesstelsel (PDF bestand, 1.6MB)
    In 2004 werd ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Onderwijsraad het boek De Onderwijsraad en de herziening van het adviesstelsel uitgegeven. Het is geschreven door Sjaak Braster, met medewerking van Christine Vermeerssen. 

 
Voor meer informatie: http://www.onderwijsraad.nl/

 

Inspectie van het Onderwijs

Logo van de OnderwijsinspectieElk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen,
studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen
dat het onderwijs op een school goed is. Het schoolbestuur
is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en
moet zich verantwoorden over de resultaten. Hierbij gaat
het om resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen
onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen scholen aan
wet- en regelgeving en hebben ze hun financiën op orde?
De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht.
Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over
ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel het
onderwijs als geheel te verbeteren. 

De eerste nationale onderwijswet stamt uit 1801. Dan begint het rijksschooltoezicht. Schoolopzieners werden onderwijsinspecteurs. In het basisonderwijs en voortgezet onderwijs kreeg de inspecteur toegangsrecht tot de school en scholen werden verplicht de inspecteur informatie te verschaffen. Als taak van de inspectie werd vastgelegd dat zij controleert of scholen zich aan wet- en regelgeving houden, dat zij oordeelt over de kwaliteit van het onderwijs, dat zij kwaliteit bevordert en rapporteert over de staat van het onderwijs.

Deze taken staan al 200 jaar in ongeveer gelijke bewoordingen in de verschillende onderwijswetten. Sinds 2008 is controle van de schoolfinanciën ook bij de inspectie ondergebracht. Een gezonde bedrijfsvoering is voor een school immers een belangrijke voorwaarde om goed onderwijs te kunnen geven.

Sinds 1801 rapporteert de Inspectie van het Onderwijs jaarlijks over de staat van het onderwijs. Deze onderwijsverslagen worden op deze website gepubliceerd.

Jubileumboek

  • Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Inspectie van het Onderwijs: "Een speurtocht naar samenhang", Het rijksschooltoezicht van 1801 tot 2001.  (PDF-bestand, 46MB)

 
Voor meer informatie: http://www.onderwijsinspectie.nl/

 

Nationaal Onderwijsmuseum

Logo OnderwijsmuseumHet Nationaal Onderwijsmuseum was sinds 1986 gevestigd in de voormalige Gemeentebibliotheek van Rotterdam. Per 1 juli 2012 is het museum verhuisd naar Dordrecht. Voor een periode van twee jaar is het museum beperkt geopend en werkt aan de ontwikkeling van een nieuw museum.  Op deze tijdelijke locatie, aan de Nieuwe Haven 26, organiseert het museum wel activiteiten en kleine presentaties.

De officiële heropening van het museum in gebouw ‘De Holland’ in Dordrecht zal naar verwachting in september 2014 plaatsvinden. Gedurende de sluiting van het museum zijn de ontwikkelingen en activiteiten online te volgen via de website, facebook en twitter.

Het Nationaal Onderwijsmuseum heeft, met ongeveer 350.000 voorwerpen, de grootste onderwijscollectie van Europa. Deze bevat onder andere schoolboeken, foto's, agenda’s, schoolbankjes, griffels, inktpotten, telramen, schoolplaten, toverlantaarns, rapporten. Op deze website vindt u een selectie uit de collectie van het museum.

Over de geschiedenis van Onderwijsmusea

  1. Artikel in Lessen 2, juni 2008, (PDF-bestand, 678KB) Edel streven of commercie en status? Schoolmusea in de negentiende eeuw.
  2. Artikel in Lessen 2, juni 2007, (PDF-bestand, 296KB) Een fantoomachtig onderwijsmuseum. Over het kortstondige bestaan van het Museum voor Onderwijs en Kunst
  3. Scriptie schoolmusea van Rien van Buren, (PDF-bestand, 10MB).

Voor meer informatie: http://www.onderwijsmuseum.nl/